ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE VENNOOTSCHAP ONDER FIRMA GOSHARING

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Advertentie: Een aanbod of vraag van een Gebruiker tot de verhuur of huur van een bepaald
voertuig.
Dienst: De door GoSharing via haar Website aangeboden diensten, zoals het verlenen van
toegang tot de Website, het bieden van de mogelijkheid tot het plaatsen van Advertenties en het doen van betalingen.
Gebruiker: Natuurlijke personen, rechtspersonen, samenwerkingsverbanden zonder rechtspersoonlijkheid, alsmede diens vertegenwoordigers en gemachtigden, die gebruik maken van de GoSharing Dienst.
GoSharing: De vennootschap onder firma GoSharing VOF, gevestigd en kantoorhoudende te
Lichtenvoorde, eigenaar en exploitant van de website gosharingeurope.com.
Huurder: De Gebruiker die in het kader van de Huurovereenkomst optreedt als hurende partij.
Huurovereenkomst: De huurovereenkomst die via GoSharing tot stand komt tussen de Verhuurder en de
Huurder.
Overeenkomst: De overeenkomst tussen GoSharing en Gebruiker, op basis waarvan Gebruiker de
mogelijkheid heeft om gebruik te maken van de overeengekomen diensten.
Partijen: GoSharing en Gebruiker.
Verhuurder: De Gebruiker die in het kader van de Huurovereenkomst optreedt als verhurende
partij.
Website: De door GoSharing op het internet verzorgde website gosharingeurope.com.

Artikel 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, aanbiedingen, opdrachten en
overeenkomsten waarbij GoSharing diensten levert aan Gebruiker.
2.2 Door het bezoeken van de Website alsmede door aanmelding gaat de Gebruiker akkoord met de algemene
voor-waarden. Bij aanmelding dienen deze voorwaarden expliciet te worden geaccepteerd door het
aanvinken van de daarvoor bestemde checkbox.
2.3 Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien zij uitdrukkelijk en schriftelijk
met GoS-haring zijn overeengekomen.
2.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige
bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.
2.5 GoSharing heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van
reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van het hierna bepaalde: wijzigingen die gevolgen
hebben voor een Gebruiker waarmee reeds een Overeenkomst is gesloten, worden tijdig op de Website
bekend gemaakt. Zij treden 30 dagen na de bekendmaking, of op een latere datum die in de bekendmaking
is vermeld in werking, tenzij Gebruiker binnen deze termijn kenbaar maakt de wijziging niet te accepteren.
2.6 In geval van strijdigheid tussen de Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden en vertalingen
daarvan, pre-valeert steeds de Nederlandse tekst.
2.7 GoSharing wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de Gebruiker
van de hand.
pagina 1 van 11

A. DIENST

Artikel 3. Aanmelding en persoonsgegevens
3.1 Alvorens de Gebruiker gebruik kan maken van de Dienst, dient deze zich aan te melden bij GoSharing door
het invullen van een registratieformulier. De aanmelding komt eerst tot stand nadat GoSharing dit per e-mail
aan de Gebruiker heeft bevestigd en deze bevestiging wordt bekrachtigd door de Gebruiker, door te klikken
op de in de e-mail weergegeven link.
3.2 GoSharing behoudt zich het recht voor niet bevestigde accounts of accounts die gedurende een lange
periode inactief zijn geweest, te verwijderen.
3.3 GoSharing behoudt zich het recht voor om, bijvoorbeeld indien zij twijfelt aan de legaliteit, bevoegdheid
en/of gegoed-heid van de Gebruiker, aanmelding te weigeren.
3.4 Door gebruik van de Dienst stemt de Gebruiker ermee in dat diens persoonlijke gegevens worden verwerkt,
een en ander nader verder omschreven in de Privacy Policy welke onderdeel uitmaakt van deze alge-mene
voorwaarden.
3.5 GoSharing is verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens die in het kader van de exploitatie van de Dienst
worden verzameld. De verwerking van de gegevens is, in overeenstemming met de Wet Persoonsgegevens aangemeld bij de Toezichthouder, het Autoriteit Persoonsgegevens, gevestigd te Den Haag.
3.6 Het is de Gebruiker toegestaan om gebruik te maken van de via de Website verkregen persoonsgegevens,
met het oog op het sluiten van een mogelijke Huurovereenkomst met een andere Gebruiker. Gebruik voor
enig ander doel is verboden.
3.7 De persoonsgegevens die aan GoSharing worden verstrekt, zal GoSharing zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.
3.8 GoSharing is gerechtigd de aan haar verstrekte persoonsgegevens te verwerken in het kader van de
uitvoering van de Overeenkomst.
3.9 Door GoSharing ingeschakelde derden zijn uitsluitend in het kader van uitvoering van de Overeenkomst
gerechtigd persoonsgegevens te verwerken.
3.10 De persoon op wie de door GoSharing verwerkte persoonsgegevens betrekking hebben heeft het recht een
verzoek bij GoSharing in te dienen voor inzage, correctie en/of verwijdering van de persoonsgegevens.
GoSharing zal binnen 4 weken reageren op het in dit lid omschreven verzoek en dient eventuele weigering
van dit verzoek met redenen te omkleden.
3.11 Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak GoSharing gehouden is persoonsgegevens
aan derden te verstrekken dan is GoSharing niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.
3.12 GoSharing mag indien zij hiervoor schriftelijke expliciete toestemming heeft verkregen, persoonsgegevens
aan der-den verstrekken.

Artikel 4. Gebruik en inhoud van de Dienst
4.1 Bij het bezoeken van de Website wordt aan de Huurder de mogelijkheid geboden te zoeken naar een door een
Verhuurder door middel van een Advertentie aangeboden voertuig. GoSharing maakt het via haar Website mogelijk
voor de Gebruikers om met elkaar in contact te treden, maar is op geen enkele wijze betrokken bij de
totstandkoming van de Huurovereenkomst. Dit betekent dat GoSharing geen partij is bij de Huurovereenkomst die
tot stand komt tussen Verhuurder en Huurder en niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk kan worden gehouden
voor de inhoud van de Advertenties, de kwaliteit en legaliteit van het aanbod, de veiligheid van de transactie en de
bevoegdheid van de Gebruiker. De Gebruiker vrijwaart GoSharing voor mogelijke aanspraken van derden die
verband houden met de door gebruik van de Dienst ontstane geschillen.
pagina 2 van 11
4.2 GoSharing staat er niet voor in dat door GoSharing verleende diensten geschikt zijn voor het doel waarvoor
de Gebruiker deze wil bestemmen dan wel aanwenden, ook niet indien dat doel aan GoSharing kenbaar is
gemaakt, tenzij het tegendeel tussen Partijen uitdrukkelijk is overeengekomen.
4.3 GoSharing garandeert niet dat de informatie op de Website juist, volledig en geschikt is, dat de Website
en/of de Dienst ononderbroken zal functioneren, vrij zal zijn van virussen en/of andere fouten en/of
gebreken noch garandeert GoSharing een volledig beveiligde toegang tot de Website en/of de Dienst.
GoSharing kan hierop niet worden aangesproken c.q. aansprakelijk worden gesteld.
4.4 GoSharing is gerechtigd de Website tijdelijk buiten gebruik te stellen om onderhoud aan de Website te
verrichten c.q. aanpassingen en/of wijzingen aan/op de Website aan te brengen, zonder dat hierdoor enig
recht van schadevergoeding aan de zijde van de Gebruiker ontstaat.
4.5 Aanbiedingen en offertes van GoSharing zijn vrijblijvend tenzij in de aanbieding of offerte uitdrukkelijk
anders is bepaald.
4.6 Van verzuim aan de zijde van GoSharing is pas sprake indien zij, na schriftelijke ingebrekestelling door de
Gebruiker, waarbij een redelijke termijn wordt gesteld tot nakoming van de door GoSharing jegens de
Gebruiker aangegane verplichtingen, en GoSharing deze verplichtingen binnen die termijn niet nakomt.
4.7 Indien GoSharing binnen deze redelijke termijn de te verlenen diensten niet conform de met de Gebruiker
gemaakte en door GoSharing bevestigde afspraken heeft geleverd c.q. nog niet heeft voltooid, is de
Gebruiker bevoegd de Overeenkomst voor zoveel deze niet is nagekomen te ontbinden. Als GoSharing de
Overeenkomst reeds ten dele is nagekomen, zal de Gebruiker het reeds verleende deel van de diensten
accepteren en de daarvoor verschuldigde prijs voldoen.

Artikel 5. Beleidsregels
5.1 De Gebruiker is verantwoordelijk voor de inhoud van de Advertenties en overige gegevens die door de
Gebruiker worden geplaatst. GoSharing is op geen enkele wijze verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de
inhoud van de Advertentie en gegevens die door Gebruiker op de Website worden geplaatst. De Gebruiker
vrijwaart GoSharing voor schade, waaronder schade van derden, die voortvloeit uit en/of verband houdt met
de inhoud van voormelde Adver-tenties en gegevens.
5.2 De Gebruiker zal slechts Advertenties plaatsen die passen binnen de strekking en het doel van de Website.
Hieronder wordt in ieder geval niet verstaan: advertenties die spam, kettingbrieven, piramidesystemen,
privcacy gevoelige in-formatie van derden en/of virussen bevatten.
5.3 De Gebruiker verklaart jegens GoSharing dat hij of zij zich verder zal onthouden van het plaatsen van
Advertenties waarvan de inhoud naar haar aard of inhoud onjuist, onnauwkeurig, misleidend op
verwarrende wijze vergelijkend, lasterlijk, smadelijk, in strijd met nationale of internationale regelgeving
en/of in strijd met geschreven of ongescheven rechten van derden is.
5.4 Het plaatsen van dubbele Advertenties of het plaatsen van Advertenties in de verkeerde categorie is niet toegestaan.
5.5 GoSharing behoudt zich het recht voor om een Gebruiker uit te sluiten van elk verder gebruik van de Dienst indien die op
enige wijze naar het oordeel van GoSharing in strijd handelt met deze algemene voorwaarden of de beleids-regels voor het
gebruik van de Dienst of anderszins niet strookt met het doel van de Dienst. Het voorgaande geldt onverminderd het recht
van GoSharing om nadere rechtsmaatregelen te nemen en schadevergoeding te eisen. GoS-haring kan onder meer – doch
niet uitsluitend – één of meer van de volgende acties ondernemen indien de Gebruiker in strijd handelt met deze algemene
voorwaarden en/of beleidsregels, al dan niet na voorafgaande waarschuwing:
– ontzegging of beperking van de toegang tot de Dienst;
– verwijdering van alle door de Gebruiker geplaatste Advertenties;
– verwijdering van het account van de Gebruiker;
pagina 3 van 11
– verstrekking van (persoons)gegevens overeenkomstig de Wet bescherming persoonsgegevens aan
rechtheb-benden waaronder Politie en Jusitite.
5.6 De Gebruiker heeft de mogelijkheid om een beoordeling op de Website te plaatsen. Een beoordeling zal naar eerlijk-heid
worden ingevuld en dient geen scheld- of kwetsende woorden en geen privacygevoelige informatie te bevatten. Indien de
Gebruiker zich niet aan bovenstaande regels houdt, is GoSharing gerechtigd de beoordeling te verwijderen.

Artikel 6. Plaatsen van Advertenties
6.1 Nadat de Gebruiker zich heeft aangemeld via het op de Website beschikbaar gestelde registratieformulier en
het account is bevestigd, is het voor de Gebruiker mogelijk om Advertenties op de Websites te plaatsen.
Alvorens de Gebruiker een Advertentie plaatst, wordt de mogelijkheid geboden de Advertentie te
controleren en, waar nodig, te wijzigen. Indien de Advertentie correct is weergegeven, kan de Gebruiker
GoSharing verzoeken de Advertentie te plaatsen. De plaatsing van de Advertentie komt eerst tot stand nadat
GoSharing de Advertentie per e-mail aan de Gebruiker heeft bevestigd en deze bevestiging wordt
bekrachtigd door de Gebruiker, door te klikken op de in de e-mail weergegeven link.
6.2 De voorwaarden waaronder de Advertentie op de Website wordt geplaatst, wordt met de bevestiging door
GoSharing naar het door de Gebruiker opgegeven e-mailadres verzonden.
6.3 De Advertentie zal gedurende de door GoSharing aangegeven periode worden geplaatst. GoSharing is niet
aansprakelijk voor eventuele verkorting van deze periode wegens de niet-beschikbaarheid als bedoeld in artikel 4.
6.4 Het is de Gebruiker bij het plaatsen van een Advertentie niet toegestaan de inloggegevens van een derde te
gebruiken.
6.5 Tenzij anders vermeld, zijn de prijzen van GoSharing uitgedrukt in euro’s, inclusief BTW en exclusief
eventuele andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen. Tenzij anders overeengekomen,
dient Gebruiker alle betalingen aan GoSharing in euro’s te voldoen.
6.6 De Gebruiker dient, bij het plaatsen van Advertenties en/of het doen van betalingen, tenminste de leeftijd
van 18 jaar hebben bereikt.

Artikel 7. Beëindiging van de Dienst
7.1 De Gebruiker heeft het recht om op elk gewenst moment het gebruik van de Dienst te staken en zijn of haar
account te beëindigen/verwijderen. Het beëindigen/verwijderen van het account heeft geen gevolgen voor
reeds gesloten Huurovereenkomsten. Uitstaande reserveringsaanvragen worden per direct geannuleerd.
7.2 Indien de Gebruiker na het beëindigen van de Dienst nog een betaling moet ontvangen en/of een tegoed heeft
openstaan bij GoSharing, zal GoSharing ervoor zorg dragen dat deze bedragen uitbetaald worden aan de Gebruiker.
7.3 Hetgeen Gebruiker op het moment van beëindiging nog aan GoSharing verschuldigd is, wordt op het
moment van beëindiging/verwijdering van het account per direct opeisbaar.

B. HUUROVEREENKOMST

Artikel 8. Registratie van een Gebruiker als Huurder
8.1 Voor de registratie van een Gebruiker als Huurder gelden de volgende voorwaarden:
– Huurder is in het bezit van een volledig en geldig rijbewijs voor het land waar Huurder het voertuig huurt. Het
rijbewijs dient bovendien geldig te zijn voor de categorie waarbinnen het te huren voertuig valt;
– Huurder is niet de bevoegdheid motorrijtuigen te besturen ontzegd en heeft geen rijverbod;
– Huurder is (en was in de acht jaar voorafgaand aan registratie als Huurder) niet veroordeeld in verband met
rijden onder invloed (drank/drugs), gevaarlijk rijden, rijden zonder verzekering of verzekeringsfraude;
pagina 4 van 11
– Huurder is (en was in de twee jaar voorafgaand aan registratie als Huurder) niet betrokken bij meer dan
twee schadeclaims door zijn of haar schuld;
– Huurder is (en was in de acht jaar voorafgaand aan registratie als Huurder) niet uitgesloten of geweigerd voor een
verzekering door enige verzekeraar wegens slechts gedrag en er zijn om deze redenen ook geen aanvul-lende eisen
gesteld aan de verzekering (hogere premie, hoger eigen risico en/of beperking van de dekking etc.);
– Huurder gebruikt geen medicatie en heeft geen handicap of ziekte waardoor het rijgedrag negatief beïnvloed
wordt.
8.2 Door de registratie als Huurder garandeert Huurder dat hij of zij voldoet en blijft voldoen aan de in artikel 8.1 genoemde
vereisten. Indien niet meer wordt voldaan aan deze vereisten is GoSharing gerechtigd Huurder uit te sluiten van het gebruik
van de Dienst. De Huurder is aansprakelijk voor alle schade en kosten die het gevolg daarvan zijn.
8.3 GoSharing is gerechtigd om de identiteit, kredietwaardigheid en strafrechtelijk verleden op het gebied van
het rijge-drag van de Huurder te controleren door middel van databases van derden.
8.4 GoSharing behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van reden een registratie als Huurder te weigeren.

Artikel 9. Registratie van een Gebruiker als Verhuurder
9.1 Voor de registratie van een Gebruiker als Verhuurder gelden de volgende voorwaarden:
– Verhuurder is volledig eigenaar van het voertuig dat Verhuurder wenst te verhuren of geautoriseerd
door de eigenaar het voertuig te verhuren als ware het zijn of haar voertuig;
– Verhuurder is in het bezit van een volledig en geldig rijbewijs voor het land waar Verhuurder het
voertuig verhuurt. Deze voorwaarde geldt niet in het geval van een rechtspersoon;
– Verhuurder garandeert dat het door de Verhuurder ter beschikking gestelde voertuig voldoet aan de
volgende vereisten:
a. Het voertuig voldoet aan alle veiligheidseisen;
b. Het voertuig voldoet aan de definitie van “Kampeerauto” zoals gesteld in de richtlijn van het land
waarin het voertuig is geregistreerd;
c. Het voertuig heeft regulier onderhoud gehad zoals door de fabrikant geadviseerd;
d. Het voertuig is (periodiek) gekeurd volgens de nationale voorschriften van het land van registratie en de
Verhuurder beschikt over het keuringsbewijs voor de periode dat het voertuig verhuurd zal zijn;
e. Het voertuig is minimaal WA-verzekerd en alle belastingen, zoals wegenbelasting, zijn betaald;
f. Het voertuig is voorzien van een geldig kentekenbewijs van het land van registratie;
g. Het voertuig is vrij van gebreken en schade, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen met de Huurder;
h. Het voertuig bevat voldoende voor de werking noodzakelijke vloeistoffen (motorolie, remolie, koelvloeistof
etc.) met uitzondering van brandstof, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen met de Huurder.
9.2 Door de registratie als Verhuurder garandeert Verhuurder dat hij of zij voldoet en blijft voldoen aan de in
artikel 9.1 genoemde vereisten. Indien er niet meer wordt voldaan aan deze vereisten is GoSharing
gerechtigd Verhuurder uit te sluiten van het gebruik van de Dienst. De Verhuurder is aansprakelijk voor alle
schade en kosten die het gevolg daarvan zijn.
9.3 GoSharing is gerechtigd om de identiteit en het strafrechtelijk verleden op het gebied van op het gebied van
het rijgedrag van de Verhuurder te controleren door middel van databases van derden.
9.4 GoSharing behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van reden een registratie als Verhuurder te weigeren.

Artikel 10. Totstandkoming van de Huurovereenkomst
10.1 Een Huurovereenkomst komt eerst tot stand nadat Verhuurder de reserveringsaanvraag per e-mail heeft
bevestigd en/of akkoord is gegaan en Huurder de eerste betaling heeft voldaan.
pagina 5 van 11
10.2 Bij de totstandkoming van de Huurovereenkomst kan de Verhuurder eisen stellen ten aanzien van de
minimale leeftijd van de Huurder.
10.3 Eventuele later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede mondelinge afspraken en/of
toezeggingen binden Verhuurder en Huurder slechts indien deze schriftelijk zijn bevestigd.
10.4 De Huisregels van Verhuurder maken deel uit van de Huurovereenkomst. In het geval van conflicterende
Huisregels en deze algemene voorwaarden, prevaleren de laatstgenoemde.
10.5 Verhuurder heeft het recht zonder opgaaf van reden een reserveringsaanvraag te weigeren.
Artikel 11. Verplichtingen uit de Huurovereenkomst
11.1 Voorafgaand aan de huurperiode en na afloop van de huurperiode zijn Huurder en Verhuurder verplicht een
inge-bruiknameformulier in te vullen en te ondertekenen. Door ondertekening gaat het
ingebruiknameformulier onderdeel uitmaken van de Huurovereenkomst. Het ingebruiknameformulier is te
downloaden op de volgende website:
11.2 Huurder is daarnaast verantwoordelijk voor de nakoming van de volgende verplichtingen jegens Verhuurder:
– Huurder gebruikt het voertuig zorgvuldig, zoals als een goed huisvader betaamt, overeenkomstig de
bestem-ming en het door de Verhuurder afgegeven instructieboekje;
– Huurder brengt geen veranderingen aan het voertuig en/of de inventaris;
– Huurder geeft het voertuig niet aan derden in gebruik en draagt ervoor zorg dat alleen de met de
Verhuurder afgesproken bestuurders het voertuig besturen;
– Huurder houdt zich te allen tijde aan het door de Verhuurder opgegeven maximum aantal passagiers.
Het maximum aantal passagiers is gelijk aan het aantal wettelijk toegestane zitplaatsen in het
voertuig, zoals ver-meld wordt door de Verhuurder op het ingebruiknameformulier;
– Huurder dient overige redelijkerwijs gegeven instructies van de Verhuurder op te volgen. Deze
instructies worden nader vastgelegd in het ingebruiknameformulier;
– Huurder is gedurende de huurperiode verantwoordelijk voor alle kosten die gerelateerd zijn aan de
status, locatie en veiligheid van het voertuig;
– Huurder staat ervoor in dat de passagiers van het voertuig en de met Verhuurder afgesproken
bestuurders eveneens handelen overeenkomstig de Huurovereenkomst;
– Huurder is verantwoordelijk voor het afleveren van het voertuig op de overeengekomen datum, tijd en plaats en staat
ervoor in dat het voertuig vrij is van persoonlijke bezittingen en zich, behoudens gebruikelijke slijtage, in dezelfde
staat bevindt als bij het ondertekenen van het ingebruiknameformulier, tenzij anders is overeengekomen in de Huurovereenkomst of bij aflevering van het voertuig.
11.3 Indien voor aanvang van de huurperiode voor Verhuurder onmiskenbaar blijkt dat Huurder niet voldoet aan
de ver-plichtingen genoemd in artikel 11.2 en/of geen volledig en geldig rijbewijs kan tonen of anderszins
ongeschikt is om het voertuig te besturen, heeft Verhuurder het recht op redelijke gronden de afgifte van het
voertuig te weigeren en de Huurovereenkomst per direct en zonder bijkomende kosten te ontbinden.
11.4 Indien voor aanvang van de huurperiode voor Huurder onmiskenbaar blijkt dat Verhuurder niet voldoet aan
de ver-plichtingen genoemd in artikel 9.1 of het ingebruiknameformulier niet naar waarheid invult, heeft
Huurder het recht op redelijke gronden de Huurovereenkomst per direct en zonder bijkomende kosten te
ontbinden. Er vindt dan restitutie van de reeds uitgevoerde betaling(en) plaats.

Artikel 12. Betaling
12.1 Huurder zal de in de Huurovereenkomst overeengekomen huursom betalen. Betaling van de huursom dient te geschieden op de door GoSharing aangegeven wijze en binnen de door GoSharing aangegeven termijn. In beginsel
pagina 6 van 11
geldt dat Huurder verplicht is 50% van de overeengekomen huursom te betalen binnen drie dagen na acceptatie van
de reserveringsaanvraag door Verhuurder. De resterende 50% van de huursom betaalt Huurder drie weken voor
aanvang van de huurperiode. Indien de Huurovereenkomst drie maanden of langer dan drie maanden voorafgaand
aan de huurperiode tot stand komt is Huurder verplicht 25% van de overeengekomen huursom te betalen binnen
drie dagen na acceptatie van de reserveringsaanvraag, 25% drie maanden voor aanvang van de huurperiode en de
res-terende 50% drie weken voor aanvang van de huurperiode. Indien de Huurovereenkomst minder dan drie weken
voorafgaand aan de huurperiode tot stand komt dient de volledige huursom ineens te worden voldaan.
12.2 GoSharing is gerechtigd een vergoeding te berekenen voor de door haar geleverde Dienst. Deze vergoeding
wordt berekend op 15% van de overeengekomen huursom.
12.3 Indien de eerste betaling niet binnen de drie dagen na acceptatie van de reserveringsaanvraag door de
Huurder is voldaan, komt er geen Huurovereenkomst tussen Verhuurder en Huurder tot stand.
12.4 Eventuele additionele kosten zullen na afloop van de Huurovereenkomst door GoSharing bij de Huurder
worden geïnd indien en voor zover Huurder en Verhuurder daarvoor niet reeds zelf een regeling hebben
getroffen. Additionele kosten zijn kosten die voortvloeien uit:
– Extra voorwaarden zoals vastgelegd in de Huurovereenkomst;
– Het overeengekomen eigen risico in geval van aantoonbare schade aan het voertuig en/of inventaris;
– Boetes en procedurekosten betreffende parkeer-, verkeers- of andere overtredingen (waaronder mede
begrepen de kosten van het eventuele wegslepen van het voertuig of het plaatsen van een wielklem)
veroorzaakt door de Huurder gedurende de huurperiode;
– Tolheffingen;
– Vermogensschade als gevolg van het niet nakomen van de Huurovereenkomst door de Huurder;
– BTW of andere belastingen;
12.5 Verhuurder heeft het recht bij aanvang van de Huurovereenkomst een waarborgsom te eisen. De waarborgsom
wordt geretourneerd onder verrekening van de additionele kosten genoemd in artikel 12.4 zodra het voertuig is
ingeleverd en voor zover deze het bedrag waarvoor Huurder aansprakelijk is, overschrijdt. Deze retournering zal
bovendien plaatsvinden zodra duidelijk is dat van een dergelijke overschrijding sprake is. Indien de additionele
kosten niet bij de Huurder geïnd kunnen worden, om welke reden dan ook, geldt dat GoSharing niet gehouden is om
deze additionele kosten aan de Verhuurder te betalen.

Artikel 13. Annulering van de Huurovereenkomst
13.1 Zowel Huurder als Verhuurder kunnen de Huurovereenkomst kosteloos annuleren voordat de
Huurovereenkomst tot stand is gekomen.
13.2 Indien een Huurder de tot stand gekomen Huurovereenkomst annuleert, is de Huurder de volgende
annuleringskosten verschuldigd:
Datum van annulering: Kosten van annulering:
Binnen 24 uur vóór vertrek: 100% van de huursom
Binnen 1 week vóór vertrek: 90% van de huursom
Binnen 2 weken vóór vertrek: 75% van de huursom
Binnen 10 weken vóór vertrek: 50% van de huursom
Meer dan 10 weken vóór vertrek: 25% van de huursom
pagina 7 van 11
13.3 Indien Verhuurder de tot stand gekomen Huurovereenkomst annuleert, zal volledige restitutie van de
betaling(en) aan Huurder plaatsvinden. Huurder wordt ontheven van eventuele verdere betaalverplichtingen.
Deze annulering geldt als een toerekenbare tekortkoming van Verhuurder, op grond waarvan Verhuurder
aansprakelijk is voor de directe schade van Huurder en eventuele meerkosten voor het huren van een
alternatief voertuig, tenzij er sprake is van overmacht aan de kant van Verhuurder. Verhuurder dient te
bewijzen dat er sprake is van overmacht. GoSharing beslist of er sprake is van overmacht. Ten aanzien van
de annulering kunnen administratie-, onderzoeks- en andere handelingskosten in rekening worden
gebracht. Er zal op de Website bovendien melding gemaakt worden van de annulering van de Verhuurder.
13.4 Eventuele directe schade en meerkosten zoals in lid 3 van dit artikel genoemd dienen door de Huurder
aangetoond te worden door het overleggen van bewijsstukken in de vorm van rekeningen.

Artikel 14. Duur, beëindiging en verlenging Huurovereenkomst
14.1 De Huurovereenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd. Tussentijdse opzegging is uitgesloten,
behoudens het bepaalde omtrent annulering opgenomen in artikel 13 van deze algemene voorwaarden.
14.2 No show: de boeking wordt geacht door Huurder te zijn geannuleerd zoals bedoeld in artikel 14.1 indien
Huurder na 24 uur na de op de Huurovereenkomst vermelde datum en tijdstip het voertuig niet in ontvangst
heeft genomen. Dit zal geen restitutie van (een gedeelte van) de huursom tot gevolg hebben.
14.3 Ten aanzien van verlenging van de huurperiode geldt dat dezelfde procedure gevolgd dient te worden als voor het
sluiten van de Huurovereenkomst. Bij het uitblijven van een acceptatie van het verlengingsverzoek door de
Verhuur-der, zal de oorspronkelijk overeengekomen huurperiode tussen Huurder en Verhuurder blijven gelden.
14.4 Het afleveren van het voertuig voor afloop van de overeengekomen huurperiode geldt nimmer als een
voortijdige beëindiging van de Huurovereenkomst en zal nimmer een restitutie van (een gedeelte) van de
huursom tot gevolg hebben.

Artikel 15. Schade, naheffingen en boetes
15.1 Huurder is jegens Verhuurder aansprakelijk voor schade en daarmee verband houdende sleep- en
transportkosten tot de hoogte van het eigen risico. De hoogte van het eigen risico wordt door Verhuurder en
Huurder bij het sluiten van de Huurovereenkomst overeengekomen. Het eigen risico geldt per schadegeval.
15.2 Het eigen risico is alleen van toepassing op schade aan het voertuig en/of de inventaris. De Verhuurder kan
jegens de Huurder geen aanspraak maken op vergoeding van dergelijke schade boven het bedrag van de
overeengekomen eigen risico. Verhuurder dient zich voor het meerdere, voor zover gewenst, te verzekeren.
15.3 Het eigen risico is niet van toepassing bij anderszins toerekenbaar tekortschieten of onrechtmatige
gedragingen van Huurder waarvoor Huurder jegens Verhuurder aansprakelijk is.
15.4 Alle landen waarvoor het internationale verzekeringsbewijs van de Verhuurder geldig is, mogen met het
voertuig bezocht worden. Landen welke geheel of ten dele in staat van oorlog verkeren, of waar oorlog of
onrust dreigt, mogen beslist niet worden bezocht.
15.5 In geval van schade aan het voertuig en/of derden als gevolg van een verkeersongeval al dan niet ontstaan
door schuld of bewuste roekeloosheid van Huurder, is Huurder verplicht zoveel mogelijk samen met de
betrokken andere partij(en) een officieel schadeformulier in te vullen, en wanneer noodzakelijk door de
politie proces-verbaal op te laten maken.
15.6 Indien het voertuig om welke reden dan ook door een daartoe bevoegde instantie in beslag wordt genomen,
is de Huurder verplicht tot volledige vergoeding van de geleden schade, tenzij de grond voor
inbeslagneming niet aan Huurder kan worden toegerekend. De door de Verhuurder te maken
(buiten)gerechtelijke kosten komen in dat geval geheel voor rekening van de Huurder.
pagina 8 van 11
15.7 Kosten ten gevolge van braak, verlies en/of diefstal veroorzaakt door nalatigheid van de Huurder, en/of schade van
Verhuurder als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid van Huurder en/of diens passagiers/medebestuurders
worden te allen tijde volledig verhaald op de Huurder, ongeacht de hoogte van het eigen risico.
15.8 Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor persoonlijke-, immateriële-, materiële-, gevolg- of letselschade van
de Huur-der of diens medehuurder(s), ontstaan door het gebruik van het voertuig, een mechanische
storing(en), een verkeers-ongeval, of een één- of tweezijdig schadegeval.
15.9 Indien blijkt dat een Verhuurder een voorafgaande aan het gebruik door Huurder al aanwezige schade op
een Huurder probeert af te wentelen, zullen de werkelijke kosten van de benodigde expertise,
schadebehandeling en extra admi-nistratieve handelingen, en aangifte bij de politie voor verzekeringsfraude
op de Verhuurder verhaald worden. Dit bedrag zal minimaal € 1.000,- per gebeurtenis bedragen.
15.10 Verhuurder is zelf verantwoordelijk voor eventuele vereiste melding aan zijn huidige verzekeraar van het feit
dat de het voertuig verhuurd gaat worden. De Verhuurder dient zelf in te schatten of het jaarkilometrage van
zijn bestaande verzekering dient te worden gewijzigd en dit door te geven aan zijn huidige verzekeraar.
15.11 Namens de Verhuurder kan GoSharing naheffingen bij de Huurder innen voor, onder andere, maar niet gelimiteerd:
extra gereden kilometers, verkeersboetes, tolheffing, schade, eigen risico op schade, boetes voor te laat inleveren
of niet schoonmaken. Op deze naheffing kunnen administratiekosten in rekening worden gebracht.
15.12 Eventuel bezwaren tegen opgelegde naheffingen, dienen door Huurder binnen 7 kalenderdagen schriftelijk
kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan Huurder wordt geacht de naheffing te hebben aanvaard.
15.13 Indien het voertuig strandt zonder dat sprake is van opzet of schuld van de Huurder, en Verhuurder geen
vervangend vervoer biedt voor de resterende huurperiode, dient Verhuurder de niet-genoten huurperiode
terug te betalen aan Huurder. Huurder heeft verder recht op evenredige huurvermindering indien er sprake
is van ernstig verminderd huur-genot als gevolg van een gebrek aan het voertuig dat op geen enkele wijze
aan Huurder toerekenbaar is en dat in redelijkheid voorzien had kunnen worden voor Verhuurder.

C. OVERIG

Artikel 16. Intellectuele eigendomsrechten
16.1 De Gebruiker zal de intellectuele eigendomsrechten van derden, waaronder maar niet uitsluitend GoSharing
respec-teren. Gebruiker zal GoSharing vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden, wegens inbreuk
door Gebruiker gepleegd op diens intellectuele eigendomsrechten.
16.2 Het is de Gebruiker niet toegestaan de op GoSharing geplaatste Advertenties – al dan niet via een link – op
zijn eigen website of op een website van een derde te plaatsen.
16.3 Door het plaatsen van tekst, foto’s en/of andere gegevens op de Website geeft de Gebruiker GoSharing toestemming de door
Gebruiker geplaatste inhoud te verveelvoudigen, te wijzigen, openbaar te maken, derden daar toegang toe te verschaffen
en/of als promotiemateriaal te gebruiken ongeacht de wijze waarop het medium waarin dit geschiedt. Dit betekent dat de
geplaatste Advertenties ook kunnen worden getoond in bijvoorbeeld kranten of andere websites.
16.4 De Website bevat hyperlinks naar sites die buiten het gosharingeurope.com domein liggen. Hiervoor gelden
mogelijk op die pagina’s aangegeven afwijkende voorwaarden. GoSharing is niet verantwoordelijk voor de
inhoud van derge-lijke pagina’s.

Artikel 17. Opschorting
17.1 Bij niet-nakoming door Gebruiker van diens betalings- en/of andere verplichtingen, is GoSharing gerechtigd de uitvoering van haar diensten op te schorten tot Gebruiker alsnog aan haar verplichtingen heeft voldaan, overigens
zon-der dat dit op enigerlei wijze kan leiden tot een schadevergoedingsverplichting aan de zijde van GoSharing.
pagina 9 van 11
17.2 De opschortingsbevoegdheid van GoSharing geldt eveneens voor diensten waaraan reeds gedeeltelijke uitvoering
is gegeven. In dat kader is GoSharing gerechtigd reeds geplaatste vacatures e.d. van de Website te verwijderen.

Artikel 18. Overmacht
18.1 GoSharing is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Gebruiker indien zij daartoe
verhinderd wordt als gevolg van overmacht.
18.2 Van overmacht aan de zijde van GoSharing is sprake, indien GoSharing verhinderd wordt aan haar verplichtingen te
voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, terrorisme, molest, brand, waterschade,
overstroming, epidemie, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, beslaglegging, in- en uitvoerbelemmeringen,
overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, DDoS of andere aanvallen door derden op de Website, storingen
in de levering van energie, gebrek aan materialen, alles zowel in het bedrijf van GoSharing als van haar leveranciers
en voorts door alle overige oorzaken, die buiten de schuld of de risicosfeer van GoSharing ontstaan.
18.3 GoSharing heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de werkzaamheden of
Dienst op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit
schriftelijk mee te delen en zonder dat GoSharing gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven
omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
18.4 Indien de overmacht intreedt, terwijl de Overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, zal de Gebruiker het
reeds uitgevoerde gedeelte van de diensten accepteren en de daarvoor verschuldigde prijs voldoen.

Artikel 19. Aansprakelijkheid en vrijwaring
19.1 GoSharing kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enigerlei, directe of indirecte materiële of
immateriële schade hoe ook genaamd, die door de Gebruiker wordt geleden wegens het gebruik van de
Dienst, het niet beschik-baar zijn van de Website, de inhoud van de Website, de veiligheid van de Dienst
en/of de inhoud van de door Gebrui-ker geplaatste Advertenties.
19.2 GoSharing is niet aansprakelijk voor vermogensschade, gederfde winst, verminderde goodwill en/of schade
door bedrijfsstagnatie noch voor enig andere indirecte of gevolgschade voortkomende uit het gebruik van
de Dienst. Even-eens is uitgesloten de aansprakelijkheid van GoSharing wegens verminking, vernietiging of
verlies van gegevens of documenten en/of wegens uitval van apparatuur.
19.3 GoSharing is niet aansprakelijk voor de inhoud en/of het beleid van websites en/ of diensten van derden,
waarnaar via de Website wordt verwezen. GoSharing heeft geen invloed op de inachtneming van de
voorschriften m.b.t. onder andere gegevensbescherming en beveliging door derden.
19.4 GoSharing is geen partij bij de Huurovereenkomst die tot stand komt tussen de Verhuurder en Huurder en is
derhalve niet aansprakelijk voor de nakoming van deze overeenkomst of welke schade dan ook die verband houdt
met of voortvloeit uit het gebruik van het verhuurder voertuig en/of het niet nakomen van deze overeenkomst. .
19.5 GoSharing is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat GoSharing is uitgegaan van door
Gebruiker verstrekte onjuist en/of onvolledige gegevens.
19.6 Mocht GoSharing ondanks het voorgaande toch aansprakelijk zijn, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot
maximaal de vergoeding (exclusief BTW), die in het jaar voorafgaande aan het schadevoorval aan
GoSharing is voldaan. Indien geen sprake is geweest van een aan GoSharing betaalde vergoeding, dan is de
aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van € 100,- (exclusief BTW). In alle gevallen blijft echter gelden dat
GoSharing nimmer aansprakelijk is voor indirecte schade en gevolgschade, waaronder begrepen gederfde
winst, gemiste besparingen en schade door be-drijfsstagnatie.
19.7 De in dit artikel opgenomen beperking van aansprakelijkheid geldt mede ten gunste van alle
(rechts)personen waar-van GoSharing zich bij de uitvoering van de Dienst bedient.
pagina 10 van 11
19.8 De in dit artikel genoemde beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid komen te vervallen indien en voor
zover de schade het gevolg is en opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van GoSharing.

Artikel 20. Overdracht rechten en verplichtingen
20.1 GoSharing is gerechtigd haar rechten en verplichtingen jegens Gebruiker aan een derde over te dragen.
20.2 Het is Gebruiker niet toegestaan de rechten en/of verplichtingen uit deze Overeenkomst, zonder
voorafgaande schrif-telijke toestemming van GoSharing, over te dragen aan een derde.

Artikel 21. Geschillenregeling
21.1 Indien een geschil bestaat tussen partijen omtrent een vordering van Verhuurder op Huurder of van Huurder
op Ver-huurder met een onbepaalde waarde of een waarde tot een maximum van € 10.000,00, komen
Verhuurder en Huur-der reeds nu overeen dat dit geschil zal worden beslecht door van GoSharing. De
beslissingen van GoSharing ge-schieden bij wege van bindend advies.
21.2 In geval van een bindend advies door GoSharing is een gang naar een ander gerechtelijke instantie,
arbitrage instituut of alternatieve geschilbeslechtende instantie uitgesloten.
21.3 In geval partijen een bindend advies vragen aan GoSharing, is GoSharing gerechtigd het geven van een
bindend advies te weigeren, bijvoorbeeld als zij van mening is dat niet aan de voorwaarden van artikel 21.1
wordt voldaan of indien zij van mening is dat zij onvoldoende in staat is om het geschil te beslechten.
21.4 In geval GoSharing het geschil in behandeling neemt stellen Verhuurder en Huurder alle op het geschil betrekking
hebbende gegevens en correspondentie aan GoSharing ter beschikking. GoSharing is gerechtigd documenten aan
partijen op te vragen en Verhuurder en Huurder zijn verplicht deze vervolgens ter beschikking te stellen. GoSharing
is gerechtigd Verhuurder en Huurder te horen omtrent het geschil, en/of van Verhuurder en Huurder een nadere
toelichting op (onderdelen van) het geschil te vragen. Indien een van beide weigert aan een verzoek van GoSharing
te voldoen, mag GoSharing daaraan de gevolgtrekkingen verbinden die zij gerade acht. GoSharing geeft een
bindend advies aan Verhuurder en Huurder als goede mannen naar billijkheid, zo veel mogelijk op basis van de
Huurovereen-komst en deze algemene voorwaarden. Het bindend advies wordt schriftelijk gegeven en wordt per
post en/of e-mail aan Verhuurder en Huurder verstuurd.
21.5 GoSharing is niet aansprakelijk jegens Verhuurder en Huurder uit hoofde van het bindend advies en/of werkzaamhe-den van
GoSharing in dat verband. Hoger beroep van een bindend advies of andere bezwaren en/of klachten daar-over bij GoSharing
zijn niet mogelijk, en GoSharing is gerechtigd deze onbeantwoord terzijde te stellen.
21.6 Voor de behandeling van een geschil zijn Verhuurder en Huurder een vergoeding verschuldigd aan GoSharing.

Artikel 22. Geschilbeslechting, toepasselijk recht
22.1 Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één der Partijen als zodanig beschouwd worden, voortvloeiende uit of verband houdende met de Overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard zullen naar de uitsluitende keuze van GoSharing worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Amsterdam.
22.2 Op alle rechtsverhoudingen tussen GoSharing en de Gebruiker is Nederlands recht van toepassing.